logo (3)

service center

טקסט תנאי שימוש

להתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.

דרכי ההתקשרות עם הסוכנות לצורך קבלת שירות הינם כדלקמן:

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד 154 קיבוץ עין דור 1933500
דוא"ל: eitan@zammir.co.il
טלפון: 073-7967315

ימי עבודה ושעות עבודה:  א-ה, 08:00-17:00  יום ו  08:00 -13:00  נגיש

  • לתת מענה מתאים ללקוח על ידי העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים בכל בקשה לתאום פגישה או שיחה.
  • לתת ללקוח מענה ראשוני לפניה תוך 2 ימי עסקים תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
  • להעביר ללקוח או ללקוח לשעבר לבקשתו, כל אישור או מסמך הנמצא ברשותה, תוך 3 ימי עסקים.
  • להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.
  • הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוחותיה ו/או לקוחותיה לשעבר תוך 7 ימים מיום הבקשה, כל מסמך שנמצא הנמצא ברשותה ושייך לתיק הלקוח.
  • להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור ללקוח שפנה
  • בעניין תביעה את המיידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך מיצוי זכויותיו על פי הפוליסות שברשותו וזאת
  • תוך 2 ימים עסקים (תביעה = דרישה מחברת הביטוח בהתאם לחוזה ביטוח).
  • הפועלים בשמה של הסוכנות יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים.
  • תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.
  • הסוכנות מתחייבת להכיר את המוצרים אותם אותה היא ומי מטעמה משווקים.
  • הסוכנות מתחייבת כי כל הפועלים בשמה יהיו בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הסוכנות עוסקת תדאג כי הפועלים מטעמה ישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.
  • הסוכנות מינתה את הגברת ביסמוט גלית כאחראי שירות לקוחות המטפלת בפניות הלקוחות בהתאם לנוהל שירות לקוחות שקיים
  • בסוכנות.

**** האמור בלשון זכר במסמך זה הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס בשינויים הנדרשים ללשון נקבה.


havarot_bituach