logo (3)

service center

מספרי חירום של חברות הביטוח

איילון חברה לביטוח בע”מ:

אתר החברה: WWW.AYALON-INS.CO.IL – כל המידעים כולל רשימת מוסכי הסדר,שמאים,טפסים ועוד

מוקד שירות לקוחות: 6679 * המוקד מקבל פניות 24 שעות ביממה בנושא הודעה על תביעות,תאונות,נזקים ,גניבות רכבים ועוד.

מוקד שירותי חילוץ גרירה וחליפי: 6677 *

מוקד שירות נזקי צנרת בדירה : חברת “פמי” 03-5688530

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע”מ:

אתר החברה: WWW.MENORA.CO.IL – כל המידעים כולל רשימת מוסכי הסדר,שמאים טפסים ועוד

מוקד שירות לקוחות: 03-7107107 המוקד מקבל פניות 24 שעות ביממה בנושא הודעה על תביעות,תאונות,נזקים גניבות רכב ועוד.

שגריר שירותי דרך וגרירה : 03-5578888 או 8888 *

מוקד שירות נזקי שמשות אוטוגלס :
1-800-404-505

מוקד שירות שחר נזקי צנרת בע”מ בדירה :
1-700-700-420 או 5420 *

כלל חברה לביטוח בע”מ:

אתר החברה: WWW.CLALBIT.CO.IL – כל המידעים כולל הפניות למוסכי הסדר,שמאים ,טפסים ועוד.

מוקד שירות לקוחות: 03-9420440
או 5454 *

מספרי טלפון כלליים לשירותכם:

* מוקד שירות לקוחות ממס”י שירותי דרך וגרירה : 03-5641111
פקס: 03-5605314


havarot_bituach