logo (3)

service center

פרטים ליצירת קשר:

פרטי בית העסק:

שם בית העסק:

כתובת בית העסק (חובה):

העסק משמש ל: (חובה)

סכומי ביטוח להצעה:

סכום ביטוח למבנה:

צד ג' ע"ס:            

נזקי רעידת אדמה: כן לא 

סכום ביטוח לתכולה:

מספר עובדים:         

נזקי הטבע: כן לא 

כיסויים נוספים מבוקשים:

 אחריות מקצועית
 אובדן רווחים
 אחריות המוצר
 ציוד אלקטרוני
 סחורה בהעברה
 אחר
 כספים
 חבות מעבידים
 'ביטוח צד ג
 נזקי טרור

הערות:

הנני מבקש לקבל תשובה באמצעות:

הצעת מחיר - עסק:


havarot_bituach