logo (3)

service center

פרטים ליצירת קשר:

פרטים נדרשים להצעת ביטוח:

פרטי ההורה: זכר נקבה 

תאריך לידה(חובה):

פרטי הילדים המועמדים לביטוח:

שם ילד 1: תאריך לידה: מין: זכר נקבה 
שם ילד 2: תאריך לידה: מין: זכר נקבה 
שם ילד 3: תאריך לידה: מין: זכר נקבה 
שם ילד 4: תאריך לידה: מין: זכר נקבה 

תשלום חודשי שהנך מעונין להפריש לטובת ביטוח בריאות לילדך:

הערות:

הנני מבקש לקבל תשובה באמצעות:

הצעת מחיר - ביטוח בריאות ילדים:


havarot_bituach